Câu hỏi:

29/07/2020 11,367

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cá chép thụ tinh ngoài. Chim, rùa và thỏ đều thụ tinh trong

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án » 12/05/2020 8,832

Câu 2:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án » 12/05/2020 7,744

Câu 3:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 5,270

Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Xem đáp án » 29/07/2020 4,444

Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….

Xem đáp án » 12/05/2020 4,358

Câu 6:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

Xem đáp án » 12/05/2020 3,116

Bình luận


Bình luận