Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54 (có đáp án): Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  • 1814 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Động vật nào có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

Xem đáp án

Trùng biến hình là đại diện của ngành động vật nguyên sinh, chúng có cơ thể rất đơn giản, chưa phân hóa thành các hệ cơ quan.

→ Đáp án C


Câu 2:

Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là?

Xem đáp án

Thủy tức có tế bào thần kinh nằm rải rác, hệ thần kinh hình mạng lưới.

→ Đáp án B


Câu 3:

 Loài nào KHÔNG có hệ tuần hoàn kín?

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn của châu chấu: tim chưa có tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở.

→ Đáp án A


Câu 4:

Cơ quan hô hấp của ếch đồng là?

Xem đáp án

Ếch đồng vừa ở cạn, vừa ở nước, chúng hô hấp qua da và phổi.

→ Đáp án D


Câu 5:

Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở những loài nào?

Xem đáp án

Hệ thần kinh dạng ống (bộ não và tủy sống) có ở loài cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ...

→ Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận