Câu hỏi:

29/07/2020 463

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là phân đôi cơ thể và mọc chồi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 29/07/2020 9,766

Câu 2:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án » 12/05/2020 7,635

Câu 3:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án » 12/05/2020 6,960

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 4,487

Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Xem đáp án » 29/07/2020 3,869

Câu 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….

Xem đáp án » 12/05/2020 3,641

Câu 7:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

Xem đáp án » 12/05/2020 2,446

Bình luận


Bình luận