Câu hỏi:

01/08/2020 1,311

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (IJG)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Xét hình thang ABCD có I vag J lần lượt là trung điểm của AD và BC nên

 IJ là đường thẳng trung bình của hình thang ABCD. Suy ra:  IJ // AB.

* Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song (là IJ và AB) nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB.

Đường thẳng này cắt SA tại điểm M và cắt SB tại N.

Vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt. khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/08/2020 9,162

Câu 2:

Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

Xem đáp án » 01/08/2020 6,777

Câu 3:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/08/2020 6,578

Câu 4:

Cho hai đường thẳng trong không gian không có điểm chung, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/08/2020 5,535

Câu 5:

Giả sử (P) , (Q), (R) là ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt a, b, c trong đó a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 01/08/2020 5,200

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Tìm khẳng định đúng

Xem đáp án » 01/08/2020 5,063

Câu 7:

Cho hình hộp ABCD.EFHG, khẳng định nào sau đây là sai?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 01/08/2020 4,626

Bình luận


Bình luận