Câu hỏi:

07/08/2020 238

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

My brother is ___________________ some yellow bananas

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

buying

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

He’s reading a book _____________ the classroom

Xem đáp án » 07/08/2020 906

Câu 2:

_____________ are the pupils doing in the classroom?

Xem đáp án » 07/08/2020 505

Câu 3:

He’s making _____________ kite now.

Xem đáp án » 07/08/2020 462

Câu 4:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

What are you _____________ now?

Xem đáp án » 07/08/2020 440

Câu 5:

Nhìn vào tranh và đặt các câu về các hoạt động bạn nữ đang làm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 có đáp án

 

Xem đáp án » 07/08/2020 335

Câu 6:

Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

watchmakelistenplay
dobuypaintsing

They are ___________________ some pictures at present

Xem đáp án » 07/08/2020 288

Câu 7:

We are doing exercise in the school _____________.

Xem đáp án » 07/08/2020 280

Bình luận


Bình luận