Câu hỏi:

11/08/2020 873

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

pyramid /ˈpɪrəmɪd/                 

hygiene /ˈhaɪdʒiːn/                  

nylon   /ˈnaɪlɒn/                      

lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ /

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Please wait a minute. My boss is busy ___________ something.

Xem đáp án » 12/08/2020 13,510

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Setting money aside for emergencies helps you be sure _______ your rent and bills on time.

Xem đáp án » 12/08/2020 9,980

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The natural desire to protect children can make parents _______.

Xem đáp án » 12/08/2020 8,573

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: A _______skilled person can work, leam and recreate collaboratively with others.

Xem đáp án » 12/08/2020 7,987

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Messy desks and drawers take you much time _______ through piles of documents.

Xem đáp án » 12/08/2020 7,836

Câu 6:

Error Identification.

Question: The organization (A) aim is to educate (B)the public (C) about the dangers (D) of smoking.

Xem đáp án » 12/08/2020 6,986

Câu 7:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: When independence becomes your ______, it leads to the 4C’s: confidence, competence, creativity, and character.

Xem đáp án » 12/08/2020 6,717

Bình luận


Bình luận