Kiểm tra - Unit 3: Becoming Independent

  • 3669 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

decide /dɪˈsaɪd/                                             

decisive /dɪˈsaɪsɪv/    

decision /dɪˈsɪʒn                                            

reliable /rɪˈlaɪəbl/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /i/, còn lại là /aɪ /


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

pyramid /ˈpɪrəmɪd/                 

hygiene /ˈhaɪdʒiːn/                  

nylon   /ˈnaɪlɒn/                      

lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ /


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

enquire / ɪnˈkwaɪə(r)/             

quay /kiː/                    

quality /ˈkwɒləti/                    

quarter /ˈkwɔːtə(r)/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /k/, còn lại là /kw/


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

wisely  /ˈwaɪzli/                       

width   /wɪdθ/ 

wisdom /ˈwɪzdəm/                 

confident  /ˈkɒnfɪdənt/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

possession /pəˈzeʃn/                            

discussion  /dɪˈskʌʃn/              

profession /prəˈfeʃn/                           

decision  /dɪˈsɪʒn/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ʒn/, còn lại là /ʃn/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận