Câu hỏi:

14/08/2020 478

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:

current /ˈkʌrənt/

sustainable /səˈsteɪnəbl/          

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

rubbish /ˈrʌbɪʃ/

Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ə/, còn lại là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete each sentence.

China has already been experimenting with ways to make its cities more ______ for the last two decades.

Xem đáp án » 14/08/2020 37,664

Câu 2:

Choose the best answer to complete each sentence.

New York has invested substantially in improving the ______ of its waterways in recent years.

Xem đáp án » 14/08/2020 32,199

Câu 3:

Choose the best answer to complete each sentence.

Vancouver is often considered to be one of the most ______ cities in the world.

Xem đáp án » 14/08/2020 27,919

Câu 4:

Choose the best answer to complete each sentence.

We will need new technologies to generate energy and use it in clean and safe ways, only from fully ______ sources.

Xem đáp án » 14/08/2020 27,887

Câu 5:

Choose the best answer to complete each sentence.

As we move toward 2050, we are facing the consequences of _____ urbanization and population growth.

Xem đáp án » 14/08/2020 26,704

Câu 6:

Choose the best answer to complete each sentence.

Telecommunications and cloud computing will ______ transportation for moving ideas and intellectual property.

Xem đáp án » 14/08/2020 25,461

Câu 7:

Choose the best answer to complete each sentence.

Copenhagen has been voted the most ______ city in the world several times.

Xem đáp án » 14/08/2020 22,921

Bình luận


Bình luận