Kiểm Tra - Unit 9

  • 4185 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

current /ˈkʌrənt/

sustainable /səˈsteɪnəbl/          

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

rubbish /ˈrʌbɪʃ/

Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ə/, còn lại là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

climate /ˈklaɪmət/

liveable /ˈlɪvəbl/

city /ˈsɪti/        

discussion /dɪˈskʌʃn/

Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

solar /ˈsəʊlə(r)/

infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/

designer /dɪˈzaɪnə(r)/

focus /ˈfəʊkəs/

Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /z/, còn lại là /s/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

upgraded /ˌʌpˈɡreɪd/

consumption /kənˈsʌmpʃn/

urban /ˈɜːbən/

unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəbl/

Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ɜː/, còn lại là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

dweller /ˈdwelə(r)/

detect /dɪˈtekt/

technology /tekˈnɒlədʒi/

eco – friendly /ˌiːkəʊ ˈfrendli/

Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /iː/, còn lại là /e/.

Đáp án cần chọn là: D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

Minhh Thuu

A

1 năm trước

Anh Trần Thị Kim

Bình luận


Bình luận