Câu hỏi:

18/06/2019 62,604

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Phenyl axetat: CH3COOC6H5

nCH3COOC6H5 = 13,6136 = 0,1 mol

nNaOH = 0,2.1,5 = 0,3 mol

CH3COOC6H5 + 2NaOH t° CH3COONa + C6H5ONa + H2O

Xét tỉ lệ: 0,11<0,32 ⇒ NaOH dư.

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng (ảnh 1)

⇒ Chất rắn khan sau khi cô cạn dung dịch X là: NaOH dư (0,1 mol); CH3COONa (0,1 mol); C6H5ONa (0,1 mol)

⇒ a = 0,1.40 + 0,1.82 + 0,1.116 = 23,8 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6 gam một este X của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 152,348

Câu 2:

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng một lượng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là

Xem đáp án » 18/06/2019 94,369

Câu 3:

Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 76,653

Câu 4:

Cho 4,2 g este no, đơn chức, mạch hở E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,76 g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là

Xem đáp án » 18/06/2019 66,229

Câu 5:

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100đvc) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2g chất rắn khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 18/06/2019 59,138

Câu 6:

Xà phòng 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 51,825

Bình luận


Bình luận