Câu hỏi:

18/06/2019 145,094

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Ta có: RCOOR’ + NaOH t° RCOONa + R’OH

Meste = 5,5.16 = 88

→ neste = 2,288 = 0,025 mol

→ neste = nmuối = 0,025 mol

→Mmuối = MRCOONa=  = 82 gam/mol

→ R là CH3 → X là CH3COOR’

→ MCH3COOR' = 88 (g/mol)

→ MR’ = 29 → R’ là C2H5

→ Công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COOC2H5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 63,148

Câu 2:

Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở E cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của este này là

Xem đáp án » 18/06/2019 53,807

Câu 3:

Este X tạo bởi ancol no, đơn chức,mạch hở và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 36,250

Câu 4:

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 32,736

Câu 5:

Đốt cháy 2,58 gam một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 20,612

Câu 6:

Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có

Xem đáp án » 18/06/2019 18,954

Bình luận


Bình luận