150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P7)

  • 39009 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án

Ta có: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

Meste = 5,5.16 = 88 → neste = 2,2 / 88 = 0,025 mol

→ neste = nmuối = 0,025 mol

→Mmuối = MRCOONa= 2,05 / 0,025 = 82 gam/mol

→ R là CH3 → X là CH3COOR’

→ MR’ = 29 → R’ là C2H5

→ Công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COOC2H5

→ Đáp án C


Câu 2:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chỉ chứa nhóm chức este ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. CTPT của este X có thể là:

Xem đáp án

0,1mol este khi cháy tạo ra 0,2 mol CO2 và 0,2mol H2O nên este là C2H4O2.

→ Đáp án D.


Câu 4:

X là một este no đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án

Gọi công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2nO2.

dX/CH4  = 5,5 MX = 5,5.16 = 88

14n + 32 = 88 → n = 4

→ Công thức phân tử của X là C4H8O2.

nx = 2,2 / 88 = 0,025 mol

Phản ứng: RCOOR’ + NaOH  → RCOONa + R’OH

(mol)          0,025                     →    0,025

Theo đề bài, ta có: 0,025(R + 67) = 2,05 → R = 15 : CH3

Vậy công thức cấu tạo là CH3COOCH2CH3

→ Đáp án C


Câu 5:

Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có

Xem đáp án

Gọi công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở CnH2nO2 (n ≥ 2)

Phản ứng đốt cháy:

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

1 năm trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

1 năm trước

Châu Quang

v

11 tháng trước

vu luu

X

4 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận