150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P5)

  • 61457 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Công thức cấu tạo thu gọn của tripanmitin là: (C15H31COO)3C3H5

Phương trình phản ứng xà phòng hóa:

(C15H31COO)3C3H5   + 3NaOH t° 3C15H31COONa + C3H5(OH)3


Câu 2:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có công thức cấu tạo thu gọn nhất của triolein(C17H33COO)3C3H5

Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là C17H33COONa và C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương trình phản ứng:

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH t°   3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (glixerol)


Câu 3:

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây (ảnh 1)Đáp án B


Câu 4:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

1. anlyl axetat (CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH t° CH3COONa + CH2=CHCH2OH)

2. metyl axetat (CH3COOCH3 + NaOH t° CH3COONa + CH3OH)

3. etyl fomat (HCOOC2H5 + NaOH t° HCOONa + C2H5OH)

4. tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH t°  3C15H31COONa + C3H5(OH)3.


Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch  NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH t° (COONa)2 + 2CH3OH (chỉ tạo ra một muối)

Đối với các đáp án còn lại:

A. C6H5COOC6H5 + 2NaOH t° C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

B. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3 + 2NaOH t° CH3COONa + C2H5COONa + C2H4(OH)2.

D. CH3COOC6H5 + 2NaOH t° CH3COONa + C6H5ONa + H2O


4.5

Đánh giá trung bình

91%

9%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nhi Hoang

3 năm trước

Hữu Đức

3 năm trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

3 năm trước

Châu Quang

v

2 năm trước

vu luu

X

2 năm trước

Xuân Huy

hay quá

1 năm trước

Horikan kuro

bài tập hay

1 năm trước

Đình Vinh Chu

N

1 năm trước

Ngô Bằng

K

1 năm trước

Khánh Phương Mạch

2 tháng trước

Đỗ Thị Thu Hoài 10A7

Bình luận


Bình luận

Mai Hà Thị
16:53 - 25/02/2023

g