150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P5)

  • 35632 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

Xem đáp án

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.

→ Đáp án C


Câu 2:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

Xem đáp án

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

→ Đáp án D


Câu 3:

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Xem đáp án

Các chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

1. anlyl axetat (CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH2=CHCH2OH)

2. metyl axetat (CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH)

3. etyl fomat (HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH)

4. tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.

→ Đáp án C


Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch  NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH → (COONa)2 + 2CH3OH (chỉ tạo ra một muối)

→ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

11 tháng trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

9 tháng trước

Châu Quang

v

8 tháng trước

vu luu

X

1 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận