Câu hỏi:

18/06/2019 6,629

Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH (ảnh 1)Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 208,920

Câu 2:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Xem đáp án » 18/06/2019 184,374

Câu 3:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 154,794

Câu 4:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 134,174

Câu 5:

Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 98,391

Câu 6:

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

Xem đáp án » 18/06/2019 87,091

Câu 7:

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

Xem đáp án » 18/06/2019 69,338

Bình luận


Bình luận