Câu hỏi:

18/06/2019 996

Mệnh đề không đúng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A. SaiCH3CH2COOCH=CH2 là este của axit no còn CH2=CHCOOCH3 là este của axit không noancol no.
B. Đúng

C. Đúng

CH3CH2COOCH=CH2 + Br2 → CH3CH2COOCHBrCH2Br

D. Đúng

CH3CH2COOCH=CH2 + NaOH → CH3CH2COONa + CH3CHO.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 209,398

Câu 2:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Xem đáp án » 18/06/2019 185,021

Câu 3:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 154,872

Câu 4:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 134,345

Câu 5:

Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 98,555

Câu 6:

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

Xem đáp án » 18/06/2019 87,203

Câu 7:

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

Xem đáp án » 18/06/2019 69,993

Bình luận


Bình luận