150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P2)

  • 35626 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất X có công thức phân tử là C4H8O2 là este có phản ứng tráng gương. Gọi tên các công thức cấu tạo của X.

Xem đáp án

Đáp án D

π+v=2 + 2.4 - 82=1

X có phản ứng tráng gương → X là este của axit fomic → X có dạng HCOOR (R là gốc hiđrocacbon)

 → Các công thức cấu tạo của X là

1. HCOOCH2CH2CH3: propyl fomat

2. HCOOCH(CH3)2: isopropyl fomat

 


Câu 3:

Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

Xem đáp án

vinyl axetat: CH3COOCH=CH2

CH3COOCH=CH2 + H2O to,H+ CH3COOH + CH3CHO

→ Đáp án B


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic . Công thức cấu tạo của C4H8O2

Xem đáp án

Este C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic

→ Este C4H8O2 có CTCT: CH3COOC2H5

PT thủy phân: CH3COOC2H5 + H2O   CH3COOH + C2H5OH.

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

11 tháng trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

9 tháng trước

Châu Quang

v

8 tháng trước

vu luu

X

1 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thanh Phúc
09:17 - 29/04/2020

sai đề

Phương Tòng
21:48 - 02/03/2021

???