Câu hỏi:

18/06/2019 7,442

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch  NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH t° (COONa)2 + 2CH3OH (chỉ tạo ra một muối)

Đối với các đáp án còn lại:

A. C6H5COOC6H5 + 2NaOH t° C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

B. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3 + 2NaOH t° CH3COONa + C2H5COONa + C2H4(OH)2.

D. CH3COOC6H5 + 2NaOH t° CH3COONa + C6H5ONa + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 208,950

Câu 2:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Xem đáp án » 18/06/2019 184,383

Câu 3:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 154,796

Câu 4:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

Xem đáp án » 18/06/2019 134,178

Câu 5:

Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 98,399

Câu 6:

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

Xem đáp án » 18/06/2019 87,095

Câu 7:

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

Xem đáp án » 18/06/2019 69,353

Bình luận


Bình luận