Câu hỏi:

18/06/2019 6,962

Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức, no, mạch hở X thu được (m+7) gam CO2 và (m-6) gam H2O. Công thức cấu tạo của X có thể là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đốt hoàn toàn m gam este đơn chức, no, mạch hở X

Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức, no, mạch hở X thu được (m+7) gam (ảnh 1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mO(X) = mX – mC  - mH = 15 – 0,5.12 – 0,5.2 = 8

→ nO(X) = 0,5 mol

→ nC : nH : nO = 0,5 : 1 : 0,5 = 1: 2:1

X là este đơn chức → X có CTPT là C2H4O2

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 18/06/2019 145,637

Câu 2:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 63,283

Câu 3:

Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở E cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của este này là

Xem đáp án » 18/06/2019 53,969

Câu 4:

Este X tạo bởi ancol no, đơn chức,mạch hở và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 36,398

Câu 5:

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 32,883

Câu 6:

Đốt cháy 2,58 gam một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 20,650

Câu 7:

Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có

Xem đáp án » 18/06/2019 18,987

Bình luận


Bình luận