Câu hỏi:

20/08/2020 973

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Trả lời:

A đúng vì trên nguyên tử nitơ của các amin đều có cặp electron tự do nên đều có thể kết hợp với proton.

B đúng vì metylamin có gốc CH3 đẩy e, còn anilin có gốc C6H5 hút e.

C sai vì anilin có gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu hơn NH3.

D đúng vì amin no, mạch hở có a = 0 → CTTQ: CnH2n+2+kNk

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 1,460

Câu 2:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,215

Câu 3:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Xem đáp án » 20/08/2020 887

Câu 4:

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 603

Câu 5:

Cho các chất sau: (1) amoniac, (2) anilin, (3) p-nitroanilin, (4) p-metylanilin, (5) metylamin, (6) đimetylamin. Dãy sắp xếp các chất theo thứ tự lực bazơ tăng dần là

Xem đáp án » 20/08/2020 334

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »