Câu hỏi:

22/08/2020 124

Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

  CnH2n  6, n  6

- Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

Xem đáp án » 22/08/2020 744

Câu 2:

Cho 0,1 mol HCHO tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

Xem đáp án » 22/08/2020 234

Câu 3:

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

Xem đáp án » 22/08/2020 231

Câu 4:

Để phân biệt các chất lỏng: stiren; phenol; benzen đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn có thể dùng hóa chất là:

Xem đáp án » 22/08/2020 211

Câu 5:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án » 22/08/2020 204

Câu 6:

Cho sơ đồ phản ứng: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/08/2020 193

Câu 7:

Số đồng phân của C4H10O là:

Xem đáp án » 22/08/2020 148

Bình luận


Bình luận