Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

  • 4337 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

Xem đáp án

- Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là:

  CnH2n  6, n  6

- Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

Xem đáp án

- Đặt 2 ancol tương đương với 1 ancol là: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Ta có PTHH:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

   → mH2 = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3 gam

   → nH2 = 0,15 mol.

- Có nancol = 2.nH2 = 0,3

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

- Vậy 2 ancol là C2H5OH  C3H7OH.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận