Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

  • 1993 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chất nào không phải của toluen?

Xem đáp án

- Toluen tác dụng với Br2 khi có thêm xúc tác là bột Fe.

- Chọn đáp án D.


Câu 2:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:

Xem đáp án


Câu 3:

Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là:

Xem đáp án

- Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là C6H5CHO.

- Chọn đáp án A.


Câu 4:

Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

   MY = 29.2 = 58.

- Vậy Y là CH3  CO  CH3 → X là ancol bậc 2 có CTCT CH3  CHOH  CH3.

- Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận