Câu hỏi:

24/08/2020 311

Số đồng phân anđehit ứng với công thức phân tử C5H10O là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2CCH33 có tên gọi:

Xem đáp án » 24/08/2020 1,266

Câu 2:

Hỗn hợp gồm C2H2, C2H4, C2H6 để tinh chế C2H6 người ta cho hỗn hợp lội chậm qua:

Xem đáp án » 24/08/2020 812

Câu 3:

Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 247

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là:

Xem đáp án » 24/08/2020 217

Câu 5:

Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3  CO  CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là:

Xem đáp án » 24/08/2020 215

Câu 6:

Hiđrocacbon sau:

(CH3)2-CH-CH(C2H5)

-CH=CH-CH2-C(CH3)3

có tên gọi là:

Xem đáp án » 24/08/2020 202

Bình luận


Bình luận