Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3513 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án

- Benzen không tan trong nước vì “Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực”.

- Chọn đáp án D.


Câu 2:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2CCH33 có tên gọi:

Xem đáp án

- Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2CCH33 có tên gọi 5,5 – đimetylhexan – 2 – ol.

- Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3  CO  CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là:

Xem đáp án

- Chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là HCHO, HCOOH, C2H2.

- Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận