Câu hỏi:

27/08/2020 445

Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã tích cực hưởng ứng phong trào “Tuần lễ vàng”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài nào được coi quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,894

Câu 2:

Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc giải quyết nạn dốt của chính phủ sau cách mạng tháng Tám (1945) đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là

Xem đáp án » 27/08/2020 740

Câu 3:

“Khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới đã được xây dựng” là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 734

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tuyển cử 6/1/1946?

Xem đáp án » 27/08/2020 729

Câu 5:

Đâu không phải là nội dung của phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-3-1946)

Xem đáp án » 27/08/2020 622

Câu 6:

Để đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Đảng ta thực hiện sau cách mạng tháng Tám 1945 là

Xem đáp án » 27/08/2020 538

Câu 7:

Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem đáp án » 27/08/2020 497

Bình luận


Bình luận