Câu hỏi:

28/08/2020 418

Đâu không phải mục đích của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở miền Bắc và yêu cầu về quyền lợi kinh tế, chính trị của giai cấp nông dân, củng cố khối liên minh công - nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng và Chính phủ quyết định “đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học nào được rút ra cuộc cải cách ruộng đất (1954 - 1956) cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,186

Câu 2:

Anh (chị) hiểu thế nào là cải cách ruộng đất?

Xem đáp án » 28/08/2020 988

Câu 3:

Bản chất của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1954-1957 là

Xem đáp án » 28/08/2020 908

Câu 4:

Quá trình cải cách ruộng đất ở Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ khi nào?

Xem đáp án » 28/08/2020 505

Câu 5:

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho thấy Đảng đã nhận thấy những hạn chế của cải cách ruộng đất và kiên quyết sửa chữa những sai lầm đó?

Xem đáp án » 28/08/2020 500

Câu 6:

Hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957) thực chất là để hiện thực hóa khẩu hiệu gì?

Xem đáp án » 28/08/2020 473

Bình luận


Bình luận