Câu hỏi:

29/08/2020 315

Choose the best answer to complete the sentence. Everyday, I ride my ______ to school.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Calculator: máy tính cầm tay 

bicycle : xe đạp

computer: máy tính                

guitar: đàn ghi-ta

Cụm từ: ride bicycle (đạp xe)

Everyday, I ride my bicycle to school.

Tạm dịch: Hàng ngày, tôi đi xe đạp đến trường.

Đáp án: B. bicycle

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.

She is very                  on the painting pictures. (CREATE)

Xem đáp án » 29/08/2020 2,319

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence. My friends do  _______ to protect themselves.

Xem đáp án » 29/08/2020 597

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence. I stick new words on the wall to learn ______.

Xem đáp án » 29/08/2020 536

Câu 4:

Choose the best answer.

We play ………….. at break time.

Xem đáp án » 29/08/2020 513

Câu 5:

 

Put one of the words in the box into each blank.

 

 

Question 1. I do                 with my friend, Vy.

 

Question 2. Duy plays                  for the school team.

 

Question 3. All the                 at my new school are interesting.

 

Question 4. They are interested in sports. They do                .

 

Question 5. I study Maths, English and                 on Mondays

 

Xem đáp án » 29/08/2020 464

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.  At lunchtime, you can ________ lunch in the school canteen.

Xem đáp án » 29/08/2020 314

Bình luận


Bình luận