Câu hỏi:

29/08/2020 2,960

Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 1,12 lít N2 (đktc); 13,2 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44,5. CTCT của A là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nC : nH : nN = 0,3 : 0,7 : 0,1 = 3 : 7 : 1

→ CTPT của X dạng (C3H7OxN)n

MA = 44,5.2 = 89  X là C3H7O2N

X là este của glyxin và ancol etylic

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho valin lần lượt tác dụng với các chất sau: Br2, CH3OH/HCl, NaOH, CH3COOH, valin, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án » 28/08/2020 10,971

Câu 2:

Glyxin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án » 28/08/2020 10,546

Câu 3:

Khi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là

Xem đáp án » 29/08/2020 8,774

Câu 4:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 28/08/2020 4,993

Câu 5:

Alanin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án » 28/08/2020 4,794

Câu 6:

Glyxin không tác dụng với

Xem đáp án » 28/08/2020 4,321

Bình luận


Bình luận