Câu hỏi:

31/08/2020 200

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He_____ have committed the crime because he was with me that day

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: could have PII: đã có thể làm gì

Dịch: Anh ta không thể phạm tội được bởi anh ta đã ở bên tôi ngày hôm đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What he has done to me_______.

Xem đáp án » 30/08/2020 11,495

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

She suggests __________ in the beach.

Xem đáp án » 31/08/2020 5,671

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

____students required to wear uniforms at all times?

Xem đáp án » 30/08/2020 1,174

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I gave up the job ________ the attractive salary.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,019

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Are you interested __________ travelling around Vietnam?

Xem đáp án » 30/08/2020 786

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

This exercise is very boring. I wish the teacher ______ us some more interesting things to do.

Xem đáp án » 31/08/2020 539

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The Imperial Citadel of Thang Long is recognized as one of the World’s _______ by the UNESCO.

Xem đáp án » 31/08/2020 451

Bình luận


Bình luận