Câu hỏi:

31/08/2020 223

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

There/ compass/ sleeping bag/ and/ some plasters/ in/ their backpack.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc “there is + N số ít”: có…

Dịch: Có một cái la bàn, 1 cái túi ngủ, và ít băng gạc trong balo của họ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go camping in the mountain.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,452

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

Xem đáp án » 31/08/2020 2,101

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

The valley is so dangerous to live in.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,093

Câu 4:

 Rearrange the sentences to make meaningful sentences

a/ can/ in/ What/ be/ desert/ found?

Xem đáp án » 31/08/2020 928

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

No mount in the world is higher than Mount Everest.

Xem đáp án » 31/08/2020 599

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

The island has diverse plants species.

Xem đáp án » 31/08/2020 533

Câu 7:

Rewrite sentences without changing the meaning

It was very kind of you to send me the postcard.

Xem đáp án » 31/08/2020 383

Bình luận


Bình luận