Câu hỏi:

31/08/2020 230

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Breakfasts are __________ in the hotel service.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: be included: được bao gồm

Dịch: Các bữa sáng đã được bao gồm trong dịch vụ khách sạn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What ____________ at seven p.m. yesterday?

Xem đáp án » 31/08/2020 2,640

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,057

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My elder brother _____________ me when I am studying

Xem đáp án » 31/08/2020 578

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The lights went _______ in several villages because of the storm.

Xem đáp án » 31/08/2020 488

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Nga is____a play for the school anniversary celebration.

Xem đáp án » 31/08/2020 464

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Are you planning to go _______ Paul's job at the resort when he leaves?

Xem đáp án » 31/08/2020 434

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Our seats were _____ far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

Xem đáp án » 31/08/2020 355

Bình luận


Bình luận