Câu hỏi:

01/09/2020 162

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 216

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 204

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 204

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 203

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 194

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 191

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 171

Bình luận


Bình luận