Câu hỏi:

02/09/2020 3,256

Câu tục ngữ “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 02/09/2020 6,161

Câu 2:

Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?

Xem đáp án » 02/09/2020 3,579

Câu 3:

Những câu nói sau đây là của ai. “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”?

Xem đáp án » 02/09/2020 2,768

Câu 4:

Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện truyền thống yêu thương đùm bọc?

Xem đáp án » 02/09/2020 2,402

Câu 5:

Câu tục ngữ nào nói về ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,781

Câu 6:

Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái thể hiện trong việc làm nào sau đây?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,461

Bình luận


Bình luận