Câu hỏi:

03/09/2020 338

Odd one out. (Em hãy tìm một từ khác loại với những từ khác)

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Kiểm tra unit 5 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

forest: cánh rừng 

mountain: ngọn núi

lake: hồ nước

city: thành phố 

3 đáp án A, B và C đều dùng để chỉ khu vực rừng núi => từ khác loại cần chọn là city (thành phố)

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the mistake in each sentence. (Em hãy tìm lỗi sai trong mỗi câu sau)

You must taking off your shoes before entering this room.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,618

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

You _____ travel alone to the mountain. Always go in a group.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,520

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

If we had a ________, we wouldn't get lost.

Xem đáp án » 03/09/2020 3,391

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Which city is _____: Ha Noi or Ho Chi Minh City?

Xem đáp án » 03/09/2020 3,017

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Tra Co Beach is _______ beach  in Viet Nam.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,749

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

________ is a large thick bag for sleeping in, especially when you are camping.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,504

Câu 7:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

It is often rainy in Hue, _______ remember to bring an umbrella.

Xem đáp án » 03/09/2020 2,493

Bình luận


Bình luận