Câu hỏi:

18/06/2019 7,855

Giải thích tại sao có thể nhận biết Cl2 bằng dung dịch KI + hồ tinh bột?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Do phản ứng Cl2 với KI tạo I2 làm xanh hồ tinh bột

Cl2  + 2KI " I2 + 2KCl

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có thể nhận biết NH3 bằng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 31,498

Câu 2:

Cách nào sau đây không thể phân biệt 2 dung dịch KI và KCl?

Xem đáp án » 18/06/2019 24,700

Câu 3:

Để phân biệt hai khí SO2 và H2S thì nên sử dụng thuốc thử nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,990

Câu 4:

Dùng dung dịch NH3 dư nhận biết cation Cu2+ cho hiện tượng gì?

Xem đáp án » 18/06/2019 15,260

Câu 5:

Có thể phân biệt các muối halogen bằng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 11,106

Câu 6:

Chọn thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch sau: KNO3 , Cu(NO3)2 , Fe(NO3)3.

Xem đáp án » 18/06/2019 7,999

Bình luận


Bình luận