40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ cơ bản (P1)

  • 4332 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhận biết khí SO2 ta dùng dung dịch nước brom dư hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 2:

Khí H2S là khí có:

Xem đáp án

Đáp án C.


Câu 3:

Nhận biết muối natri rắn bằng cách đốt cho hiện tượng gì?

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Có thể phân biệt các muối halogen bằng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

AgF là muối tan nên không có phản ứng này

 Ag+ + Cl- -> AgCl (trắng)

Ag+ + Br-  -> AgBr (vàng nhạt)

Ag+ + I-  ->  AgI (vàng sẫm)


Câu 5:

Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

Xem đáp án

Đáp án A.

HCl + NaOH → NaCl + H2O (1)
nNaOH = 0,017.0,12=0,00204(mol)

Theo (1): nHCl = nNaOH = 0,00204 mol
Nồng độ mol của dung dịch HCl là: 0,00204/0,02=0,102(M)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Kieu Oanh Mai

Bình luận


Bình luận

Thảo Bùi
19:34 - 13/04/2020

Đề phải là không phân biệt được chứ !?