Câu hỏi:

18/06/2019 7,999

Chọn thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch sau: KNO3 , Cu(NO3)2 , Fe(NO3)3.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Mẫu không phản ứng là KNO3

Mẫu tạo tủa xanh là Cu(NO3)2

Mẫu tạo tủa đỏ nâu là Fe(NO3)3

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có thể nhận biết NH3 bằng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 31,497

Câu 2:

Cách nào sau đây không thể phân biệt 2 dung dịch KI và KCl?

Xem đáp án » 18/06/2019 24,700

Câu 3:

Để phân biệt hai khí SO2 và H2S thì nên sử dụng thuốc thử nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,990

Câu 4:

Dùng dung dịch NH3 dư nhận biết cation Cu2+ cho hiện tượng gì?

Xem đáp án » 18/06/2019 15,260

Câu 5:

Có thể phân biệt các muối halogen bằng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 11,106

Câu 6:

Giải thích tại sao có thể nhận biết Cl2 bằng dung dịch KI + hồ tinh bột?

Xem đáp án » 18/06/2019 7,854

Bình luận


Bình luận