Câu hỏi:

06/09/2020 726

Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/09/2020 644

Câu 2:

Câu nào trong số các câu sau đây là câu nghi tu từ?

1.    Mày muốn lôi thôi gì?

2.    Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư?

3.    Nhưng thị làm gì mà hắn chửi?

4.    Mà hắn có quyền gì chửi thị?

(Nam Cao, Chí Phèo)

Xem đáp án » 06/09/2020 598

Câu 3:

Lời nói là sản phẩm của cá nhân vì: 

Xem đáp án » 06/09/2020 457

Câu 4:

Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh có câu: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.” Nhận định nào sau đây nói đúng hiệu quả diễn đạt của cách viết câu như vậy?

Xem đáp án » 06/09/2020 431

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK