Trắc nghiệm: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 có đáp án

  • 1441 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 2:

Lời nói là sản phẩm của cá nhân vì: 

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh có câu: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.” Nhận định nào sau đây nói đúng hiệu quả diễn đạt của cách viết câu như vậy?

Xem đáp án

ð Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận