Câu hỏi:

06/09/2020 624

Nhận định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:

Xem đáp án » 06/09/2020 703

Câu 2:

Câu nào trong số các câu sau đây là câu nghi tu từ?

1.    Mày muốn lôi thôi gì?

2.    Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư?

3.    Nhưng thị làm gì mà hắn chửi?

4.    Mà hắn có quyền gì chửi thị?

(Nam Cao, Chí Phèo)

Xem đáp án » 06/09/2020 568

Câu 3:

Lời nói là sản phẩm của cá nhân vì: 

Xem đáp án » 06/09/2020 436

Câu 4:

Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh có câu: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.” Nhận định nào sau đây nói đúng hiệu quả diễn đạt của cách viết câu như vậy?

Xem đáp án » 06/09/2020 404

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK