Câu hỏi:

14/09/2020 746

Choose the best answer.

Don't forget to bring your ___________to climb a mountain.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

bat (n): gậy bóng chày

sport shoes (n): giày thể thao

sandals (n): dép xăng đan

goggles (n): kính bảo hộ

=> Don't forget to bring your sport shoes to climb a mountain.

Tạm dịch: Đừng quên mang giày thể thao để leo núi.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.

Xem đáp án » 14/09/2020 5,741

Câu 2:

Choose the best answer.

I’d like to watch motor racing because it is very _________.

Xem đáp án » 14/09/2020 3,034

Câu 3:

Give the correct form of the word given.

The football fans cheered                  for their side. (loud)

Xem đáp án » 14/09/2020 2,161

Câu 4:

Choose the best answer.

Marathon is considered a/an ______ sport.

Xem đáp án » 14/09/2020 2,089

Câu 5:

Give the correct form of the word given.

Did you join the sports                 last week, Tom? (compete)

Xem đáp án » 14/09/2020 1,620

Câu 6:

Give the correct form of the word given.

I did many sports last week and was                 . (exhaust)

Xem đáp án » 14/09/2020 1,153

Câu 7:

Choose the best answer.

At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match.

Xem đáp án » 14/09/2020 973

Bình luận


Bình luận