Câu hỏi:

14/09/2020 457

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

They go to the mountain in the winter. (last winter)

=> They                                         

Câu hỏi trong đề:   Kĩ năng viết-unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

go => went

in the winter => last winter

=> They went to the mountain last winter.

Đáp án:  They went to the mountain last winter.

Tạm dịch: Họ đã đi đến ngọn núi vào mùa đông năm ngoái

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia động từ trong ngoặc.

He (buy)                   a lot of books yesterday.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,133

Câu 2:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

The garden looks lovely in the spring. (last spring)

=> The garden                                

Xem đáp án » 14/09/2020 655

Câu 3:

Chia động từ trong ngoặc.

I (receive)                  your letter this morning.

Xem đáp án » 14/09/2020 642

Câu 4:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

We always have a nice time with them. (on holiday) => We

Xem đáp án » 14/09/2020 572

Câu 5:

Chia động từ trong ngoặc.

We (decorate)                 our house last month.

Xem đáp án » 14/09/2020 451

Câu 6:

Chia động từ trong ngoặc.

She (teach)                   me English two months ago.

Xem đáp án » 14/09/2020 315

Bình luận


Bình luận