Kĩ năng viết-unit 8

  • 851 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chia động từ trong ngoặc.

She (teach)                   me English two months ago.

Xem đáp án

two months ago: hai tháng trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

teach => taught

=> She taught me English two months ago.

Đáp án: taught

Tạm dịch: Cô ấy dạy tôi Tiếng Anh hai tháng trước.


Câu 2:

Chia động từ trong ngoặc.

I (receive)                  your letter this morning.

Xem đáp án

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

receive => received

=> I received your letter this morning.

Đáp án:  received

Tạm dịch: Tôi đã nhận được thư của bạn sáng nay.


Câu 3:

Chia động từ trong ngoặc.

He (buy)                   a lot of books yesterday.

Xem đáp án

yesterday: ngày hôm qua

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

buy => bought

=> He bought a lot of books yesterday.

Đáp án: bought

Tạm dịch: Anh ấy đã mua rất nhiều sách ngày hôm qua.


Câu 4:

Chia động từ trong ngoặc.

They  (wear)                 uniform when they were secondary students.

Xem đáp án

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

wear => wore

=> They wore uniform when they were secondary students.

Đáp án:  wore

Tạm dịch: Họ đã mặc đồng phục khi còn là học sinh cấp hai.


Câu 5:

Chia động từ trong ngoặc.

We (decorate)                 our house last month.

Xem đáp án

last month: tháng trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

decorate => decorated

=> We decorated our house last month.

Đáp án: decorated

Tạm dịch: Chúng tôi đã trang trí ngôi nhà tháng trước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận