Câu hỏi:

14/09/2020 220

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

I see her parents every Sunday morning. (last Sunday)

=> I                                          

Câu hỏi trong đề:   Kĩ năng viết-unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

: see => saw

every Sunday morning => last Sunday

=> I saw her parents last Sunday

Đáp án:  I saw her parents last Sunday

Tạm dịch: Tôi đã gặp bố mẹ cô ấy chủ nhật tuần trước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia động từ trong ngoặc.

He (buy)                   a lot of books yesterday.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,133

Câu 2:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

The garden looks lovely in the spring. (last spring)

=> The garden                                

Xem đáp án » 14/09/2020 654

Câu 3:

Chia động từ trong ngoặc.

I (receive)                  your letter this morning.

Xem đáp án » 14/09/2020 642

Câu 4:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

We always have a nice time with them. (on holiday) => We

Xem đáp án » 14/09/2020 572

Câu 5:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

They go to the mountain in the winter. (last winter)

=> They                                         

Xem đáp án » 14/09/2020 456

Câu 6:

Chia động từ trong ngoặc.

We (decorate)                 our house last month.

Xem đáp án » 14/09/2020 451

Câu 7:

Chia động từ trong ngoặc.

She (teach)                   me English two months ago.

Xem đáp án » 14/09/2020 313

Bình luận


Bình luận