Câu hỏi:

14/09/2020 645

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

The garden looks lovely in the spring. (last spring)

=> The garden                                

Câu hỏi trong đề:   Kĩ năng viết-unit 8 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

looks => looked

in the spring => last spring

=> The garden looked lovely last spring.

Đáp án: The garden looked lovely last spring.

Tạm dịch: Khu vườn đã trông thật đáng yêu vào mùa xuân năm ngoái.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chia động từ trong ngoặc.

He (buy)                   a lot of books yesterday.

Xem đáp án » 14/09/2020 1,124

Câu 2:

Chia động từ trong ngoặc.

I (receive)                  your letter this morning.

Xem đáp án » 14/09/2020 625

Câu 3:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

We always have a nice time with them. (on holiday) => We

Xem đáp án » 14/09/2020 555

Câu 4:

Viết lại những câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và những cụm từ trong ngoặc

They go to the mountain in the winter. (last winter)

=> They                                         

Xem đáp án » 14/09/2020 452

Câu 5:

Chia động từ trong ngoặc.

We (decorate)                 our house last month.

Xem đáp án » 14/09/2020 445

Câu 6:

Chia động từ trong ngoặc.

She (teach)                   me English two months ago.

Xem đáp án » 14/09/2020 292

Bình luận


Bình luận