Câu hỏi:

22/10/2019 577

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x gam hỗn hợp A gồm Fe, FeCO3 và Fe3O4 (tỉ lệ mol 8:2:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng, thu được dung dịch B chỉ chứa muối và 0,1185 mol hỗn hợp 2 khí SO2 và CO2 có tổng khối lượng y gam. Dung dịch B hòa tan tối đa 0,2x gam Cu. Giá trị của (x + y) là ?

Xem đáp án » 22/10/2019 5,604

Câu 2:

Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(4) Nối thanh nhôm với thanh đồng, để ngoài không khí ẩm. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

Xem đáp án » 22/10/2019 4,037

Câu 3:

Kim loại Cu không tan trong dung dịch

Xem đáp án » 22/10/2019 3,921

Câu 4:

Tìm phản ứng chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử:

Xem đáp án » 22/10/2019 3,776

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (b) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(c) Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng.    (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội.             (f) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(g) Al2O3 vào dung dịch KOH.                                      

(h) KMnO4 vào dung dịch hỗn hợp FeSO4 và  H2SO4. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 22/10/2019 3,713

Câu 6:

Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là:

Xem đáp án » 22/10/2019 3,170

Câu 7:

Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án » 22/10/2019 3,083

Bình luận


Bình luận