Câu hỏi:

12/10/2020 205

Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?

(1) Chọn lọc tự nhiên không chỉ tác động đến từng cá thể riêng lẻ mà mà tác động tới cả quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

(3) Chọn lọc tự nhiên không tác động tới từng gen mà tác động lên toàn vốn gen của quần thể.

(4) Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở các điểm (1),(2),(4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp là:

Xem đáp án » 12/10/2020 9,410

Câu 2:

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất:

Xem đáp án » 12/10/2020 3,149

Câu 3:

Hình thành loài khác khu vực địa lí dễ xảy ra hơn so với hình thành loài cùng khu vực đia lí. Giải thích nào sau dây hợp lí nhất?

Xem đáp án » 12/10/2020 2,127

Câu 4:

Phân tích trình tự các băng (ký hiệu từ 1 đến 10) trên một NST của 6 quần thể ruồi giấm thuộc 6 vùng địa lý khác nhau, người ta thu được kết quả sau:

a. 12345678.       b. 12263478.      c. 15432678.

d. 14322678.       e. 16223478.      f. 154322678.

Giả sử quần thể a là quần thể gốc, do đột biến cấu trúc NST làm phát sinh những quần thể tiếp theo.

Trình tự xuất hiện các quần thể là:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,378

Câu 5:

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên     

 (2) Cách ly     

(3) Giao phối không ngẫu nhiên   

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên 

(5) Đột biến         

(6) Di nhập gen

Các nhân tố tiến hóa có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:

Xem đáp án » 12/10/2020 942

Câu 6:

Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hoá, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 863

Câu 7:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong cùng một khu vực địa lí luôn có sự hình thành loài mới bằng cách li đia lí.

(2) Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(3) Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới.

(4) Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lí.

Xem đáp án » 12/10/2020 842

Bình luận


Bình luận