Câu hỏi:

31/10/2020 262

Cho các tập hợp:

 A={xN|x 8}

B={xN|96x<100}

C={xN|6< x<7}

Viết các tập hợp A, B, C bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử của tập hợp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?

b) Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?

c) Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?

Xem đáp án » 31/10/2020 1,164

Câu 2:

Viết 999 số tự nhiên liêp tiếp bắt đầu từ số 1.

a) Chữ số 2 có mặt bao nhiêu lần?

b) Chữ số 0 có mặt bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 31/10/2020 776

Câu 3:

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:

a) Tập hợp M là tập hợp các số tự nhiên x mà x - 9 = 13    

b) Tập hợp H là tập hợp các số tự nhiên x mà x + 6 = 34

c) Tập hợp O là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 0

d) Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 3

e) Tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên x (x - 2).(x - 5) = 0

f) Tập hợp G là tập hợp các số tự nhiên x mà x : 0 = 0

Xem đáp án » 31/10/2020 289

Câu 4:

Cho tập hợp M=8;9;10;...;57

a) Tìm số phần tử của tập hợp M 

b) Viết tập hợp M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp?

c) Cho N=13;15;17;...;59. Hỏi N có phải là tập con của M không?

Xem đáp án » 31/10/2020 236

Bình luận


Bình luận