Câu hỏi:

31/10/2020 778

Viết 999 số tự nhiên liêp tiếp bắt đầu từ số 1.

a) Chữ số 2 có mặt bao nhiêu lần?

b) Chữ số 0 có mặt bao nhiêu lần?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) a) Chữ số 2 được viết bao nhiêu lần?

Cần đếm số chữ số 2 trong 1 dãy:

1; 2; 3; …; 999   (1)

Ta xét dãy: 001; 002; 003; …; 999   (2)

Số chữ số 2 trong hai dãy như nhau. Ở đây dãy (2) có 1000 số, mỗi số gồm 3 chữ số, số lượng mỗi chữ số từ 0 đến 9 đều như nhau. Mỗi chữ số (từ 0 đến 9) đều có mặt:

(100:10) x 3 = 300 lần

Vậy ở dãy (1) chữ số 2 cũng được viết 300 lần.

b)    Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần?

Ở dãy (2) chữ số 0 có mặt 300 lần.

So với dãy (1) thì ở dãy (2) ta viết thêm các chữ số 0:

- Vào hàng trăm 100 lần (chữ số hàng trăm của các số từ 000 đến 099)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?

b) Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?

c) Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?

Xem đáp án » 31/10/2020 1,165

Câu 2:

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:

a) Tập hợp M là tập hợp các số tự nhiên x mà x - 9 = 13    

b) Tập hợp H là tập hợp các số tự nhiên x mà x + 6 = 34

c) Tập hợp O là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 0

d) Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 3

e) Tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên x (x - 2).(x - 5) = 0

f) Tập hợp G là tập hợp các số tự nhiên x mà x : 0 = 0

Xem đáp án » 31/10/2020 292

Câu 3:

Cho các tập hợp:

 A={xN|x 8}

B={xN|96x<100}

C={xN|6< x<7}

Viết các tập hợp A, B, C bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử của tập hợp

Xem đáp án » 31/10/2020 263

Câu 4:

Cho tập hợp M=8;9;10;...;57

a) Tìm số phần tử của tập hợp M 

b) Viết tập hợp M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp?

c) Cho N=13;15;17;...;59. Hỏi N có phải là tập con của M không?

Xem đáp án » 31/10/2020 238

Bình luận


Bình luận