Câu hỏi:

31/10/2020 1,164

Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số:

a) Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?

b) Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?

c) Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) a) Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?

Các số chia hết cho 2 là: 2; 4; 6; …; 100

Số các số chia hết cho 2 là: (100 - 2) : 2 + 1 = 50 số

Các số chia hết cho 2 và 3 là: 6; 12; 18; 24; …; 96

Số các số chia hết cho cả 2 và 3 là: (96 - 6) : 6 + 1 = 16 số

Vậy từ 1 đến 100 có 34 số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3.

b)    Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?

Các số chia hết cho 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; …; 99

Số các số chia hết cho 3 là: (99 - 3) : 3 + 1 = 33 số

Vậy các số chia cho ít nhất một trong hai số 2 và 3 là: 50 + 33 – 16 = 67 số.

c)     Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?

Các số không chia hết cho 2 và 3 là: 100 – 67 = 33 số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết 999 số tự nhiên liêp tiếp bắt đầu từ số 1.

a) Chữ số 2 có mặt bao nhiêu lần?

b) Chữ số 0 có mặt bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 31/10/2020 776

Câu 2:

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:

a) Tập hợp M là tập hợp các số tự nhiên x mà x - 9 = 13    

b) Tập hợp H là tập hợp các số tự nhiên x mà x + 6 = 34

c) Tập hợp O là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 0

d) Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên x mà x.0 = 3

e) Tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên x (x - 2).(x - 5) = 0

f) Tập hợp G là tập hợp các số tự nhiên x mà x : 0 = 0

Xem đáp án » 31/10/2020 289

Câu 3:

Cho các tập hợp:

 A={xN|x 8}

B={xN|96x<100}

C={xN|6< x<7}

Viết các tập hợp A, B, C bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử của tập hợp

Xem đáp án » 31/10/2020 261

Câu 4:

Cho tập hợp M=8;9;10;...;57

a) Tìm số phần tử của tập hợp M 

b) Viết tập hợp M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp?

c) Cho N=13;15;17;...;59. Hỏi N có phải là tập con của M không?

Xem đáp án » 31/10/2020 236

Bình luận


Bình luận